เลือดปทุมคงคาเป็นเลือดข้น แม้มีสีใดปนไม่เปลี่ยนสี คงเป็นเลือดปทุมคงคาทุกนาที ด้วยเรามีสถาบันอันบรรจง